Vagrant に MySQL をインストール

yumでインストール

$ sudo yum -y install mysql-server

でもインストール直後に mysql をたたくとエラーになる

$ mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)

msyqld を再起動してやる

$ sudo /etc/init.d/mysqld restart
mysqld を停止中:                      [ OK ]
MySQL データベースを初期化中: Installing MySQL system tables...
OK
(中略)
mysqld を起動中:                      [ OK ]

今度は入れた

$ mysql
mysql>